Anoia Patrimoni aposta per la gestió sostenible com a valor central de la nostra activitat. És el nostre compromís afrontar els nous reptes i necessitats derivats dels canvis en les tendències i activitats turístiques. Per aquest motiu establim, en la gestió de la nostra activitat turística, el concepte de desenvolupament sostenible com un instrument que relaciona els aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, buscant així tant la satisfacció dels visitants com de la comunitat local. En el marc d’aquest compromís disposem d’una política de turisme responsablei portem a terme tot un seguit de bones pràctiques.

POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

Potenciem el coneixement del territori i del patrimoni com a element central d’un turisme respectuós amb el medi i la cultura local.

BONES PRÀCTIQUES

Creixement econòmic, inclusiu i sostenible:

 • Fomentemla compra de producte locals
 • Col·laboremen campanyes amb finalitats socials i projectes de desenvolupament
 • Participemen activitats formatives amb centres formatius i col·legis

Inclusió social i ocupació

 • Realitzemaccions formatives en relació a les activitats ambientals, deseguretat iqualitat, entre altres, relatives al lloc de treball

Us eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic

 • Treballemper optimitzar el consum de recursos naturals i minimitzar elsresidus que produïm
 • Hemimplantat la recollida selectiva de les diferents fraccions delsresidus

Valors culturals, diversitat i patrimoni

 • Respectemels corresponents criteris d’ordenació local
 • Oferiminformació sobre diferents propostes culturals, excursions igastronomia local entre d’altres.

Seguretat del client

 • Disposemde plans d’emergència

Satisfacció i fidelització

 • Disposemde protocols per assegurar la correcta prestació del servei, plansde neteja i de manteniment preventiu
 • Hemimplantat un sistema per gestionar les queixes i suggeriments delsclients